E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
PREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WNIÓSŁ DO SĄDU POZEW O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UMÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH ZAWARTYCH Z RAŻĄCYM NARUSZENIEM PODSTAWOWYCH ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
A A A

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2013 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wniósł pozew o stwierdzenie nieważności czterech umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych w ramach realizacji programu PESEL2 przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Centrum Projektów Informatycznych) oraz IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wystąpienie do sądu z powództwem w niniejszej sprawie stanowi następstwo kontroli doraźnej Prezesa Urzędu w przedmiocie przeprowadzonych przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W Informacji o wyniku kontroli doraźnej z dnia 21 listopada 2012 r. (znak: UZP/DKUE/KN/25/2012) stwierdzono naruszenia przez zamawiającego dotyczące: 1) obowiązku zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, pomimo, iż wartość całego zamówienia jest większa od progu zastosowania przepisów tej ustawy, w następstwie niezgodnego z prawem podziału przez zamawiającego zamówienia na części oraz zaniżenia wartości pierwszej jego części oraz 2) zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do udzielania kolejnych, trzech części zamówień z powołaniem się na prawa autorskie i doświadczenie, wynikające z umowy zawartej bez zastosowania Prawa zamówień publicznych.

W przedmiotowych okolicznościach, zamawiający udzielił zamówienia na dostarczenie oprogramowania informatycznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp (w wyniku zaniechania łącznego oszacowania wartości tego zamówienia z wartością przewidywalnych zamówień na jego modyfikację), a następnie powołując się na brak posiadania praw autorskich do modyfikacji systemu, wynikający z zapisów umowy w sprawie udzielenia ww. zamówienia oraz doświadczenie wykonawcy, niezasadnie zastosował tryb z wolnej ręki (z błędnym powołaniem się na możliwość realizacji zamówienia wyłącznie przez jednego wykonawcę, wynikającą z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub praw wyłącznych), udzielając twórcy oprogramowania informatycznego zamówień na jego modyfikację.

Należy również podkreślić, iż wartość umowy zawartej poza ustawą Prawo zamówień publicznych na dostarczenie oprogramowania informatycznego wyniosła około 45 tysięcy złotych, a na jej podstawie udzielono 3 zamówienia w trybie z wolnej ręki na modyfikację dostarczonego oprogramowania o wartości ponad 70 milionów złotych.
Przedmiotowy pozew o stwierdzenie nieważności umów zawartych w wyniku wadliwie przeprowadzonych procedur udzielania zamówień publicznych ma charakter systemowy i służyć ma wyeliminowaniu negatywnego zjawiska uzależniania zamawiających od pierwotnego wykonawcy oprogramowania informatycznego, a następnie udzielania kolejnych zamówień w trybie z wolnej ręki wielokrotnie przekraczających swą wartością zamówienie podstawowe. Powyższe działania zamawiających prowadzą bowiem do niezgodnego z prawem stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, a tym samym ograniczenia konkurencji wśród firm informatycznych w ubieganiu się o zamówienia na systemy informatyczne, braku efektywności ekonomicznej przy wydatkowaniu środków publicznych przeznaczonych na informatyzację oraz niebezpieczeństwa pojawienia się zjawisk korupcyjnych.

Jednocześnie Prezes Urzędu wniósł o zobowiązanie stron ww. umów w sprawie zamówień publicznych do zwrotu wzajemnie spełnionych na ich podstawie świadczeń.

wytworzył: Sylwester Łącki data wytworzenia: 2013-04-19 15:08:00
opublikował: Sylwester Łącki data publikacji: 2013-04-19 15:09:50
zmodyfikował: Sylwester Łącki data modyfikacji: 2013-04-19 15:08:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 4178  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links