E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
KOMUNIKAT O WYSOKOŚCI WPISU I NUMERZE KONTA, NA KTÓRE NALEŻY WNOSIĆ WPIS OD ODWOŁAŃ
A A A

Komunikat o wysokości wpisu i numerze konta, na które należy wnosić wpis od odwołań


W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692) zmianie uległy kwoty, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówienia.

Do postępowań o udzielnie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszych rozporządzeń stosuje się przepisy dotychczasowe.

I. Wysokość wpisu od odwołania jest zróżnicowana i zależy od wartości zamówienia oraz jego rodzaju.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi oraz w konkursie, którego wartość jest:

1) mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 7.500 zł;
2) równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 15.000 zł.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego wartość jest:

 1) mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych PublikacjiWspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 10.000 zł;
2) równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 20.000 zł.

II. Ustalenie wysokości wpisu jest ściśle powiązane z wartością zamówienia. Odwołujący się musi wiedzieć, czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach, czy też jest to postępowanie oszacowane poniżej tychże kwot.
Kwoty te są określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735). Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się, jeżeli wartość zamówień:
  1)  udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjatkiem zamówień, o których mowa w pkt 4 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  134.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.186.000 euro - dla robót budowlanych;
  2)  udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3 i 4 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  207.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.186.000 euro - dla robót budowlanych;
  3)  sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  414.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.186.000 euro - dla robót budowlanych;

4)  w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  414.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.186.000 euro - dla robót budowlanych;
Do postępowań o udzielnie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

III. Przy ustaleniu wartości zamówienia publicznego wyrażonej w euro należy stosować przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692) Zgodnie z Rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249.

IV.Wpis, o którym mowa powyżej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Urząd Zamówień Publicznych

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000


Do rozliczeń transgranicznych:

(IBAN)  PL 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

SWIFT/BIC  NBPLPLPW

wytworzył: Natalia Mierzicka data wytworzenia: 2014-01-13 14:48:00
opublikował: Natalia Mierzicka data publikacji: 2010-05-20 09:17:00
zmodyfikował: Katarzyna Urbańska data modyfikacji: 2014-01-13 14:48:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 111241  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links